wtorek, 22 listopada 2016

Szyfr - gaderypoluki

Jeden z prostszych szyfrów, które idealnie nada się do nauki dla wszystkich, a szczególnie młodszych, nowych harcerzy i jego odszyfrowanie nie zajmuje dużo czasu.

Kluczem szyfru jest słowo:

GA - DE - RY - PO - LU - KI

Szyfr polega na wymianie liczb w sylabie np. ,,G'' wymieniamy na ,,A'', ,,A''na ,,G'' i tym samym sposobem ,,P'' wymieniamy na ,,O'', a ,,O'' na ,,P'', bo widzimy, że są w tej samej sylabie.
Kiedy jakiejś literki np. ,,C'', ,,B'', ,,H'' nie ma w tym haśle (gaderypoluki) to zostawiamy ją bez zmian i zapisujemy normalnie.

Zaszyfrowane czuwaj to czlwgj.

Zaszyfrowany wyraz kot to ipt.

K: zapisujemy jako ,,I'', ponieważ kiedy podzielimy wyraz na sylaby to zobaczymy, że ,,K'' oraz ,,I'' są w jednej sylabie, czyli musimy wymienić jedną na drugą
O: zapisujemy jako ,,P'', ponieważ kiedy podzielimy wyraz na sylaby to zobaczymy, że ,,O'' i ,,P'' są w jednej sylabie, czyli musimy wymienić jedną na drugą
T: zapisujemy normalnie, bo nie ma tej literki w haśle gaderypoluki

Tu są szyfry, które działają na tej samej zasadzie co gaderypoluki:

KO – NI – EC – MA – TU –RY

PO – LI – TY – KA – RE – NU

NO – WE – BU – TY – LI – SA

KA – CE – MI – NU – TO – WY

MO – TY – LE – CU – DA – KI

GU – BI – KA – LE – SO – NY

MA – LI – NO – WE – BU – TY

Zabawa - Gucio


Śpiewamy i pokazujemy zgodnie z tekstem:
Raz Gucio się kąpało ło  (myjemy rękami brzuch)
pucowało  swoje ciało ło(pokazujemy rękami, że się kąpiemy)
wtedy rybka się zjawiła ło (rękami pokazujemy płynącą rybkę)
i Gucio zlękło się oo (dłońmi łapiemy się za policzki)
Gucio nie bój   pokazujemy palcem nie (kręcimy palcem)
przecież rybka nie ma nogie gie  (pokazujemy jedną nogę)
gdyby rybka miała nogie gie (pokazujemy drugą nogę) 
to by cię pacnęła w łeb (w powietrzu kopiemy nogą)

Jest to świetna zabawa dla zuchów i młodszych harcerzy. ;)

Zabawa - Biegnie sobie mały osioł

Na początku ustawiamy się w kółko. Jedna osoba wchodzi do środka staje się ,,osiołkiem'' i biega w kółku, a wszyscy śpiewają:

,,Biegnie sobie mały osioł,
Biegnie sobie mały osioł,

Od samego  rano"

Po tej części piosenki osiołek podbiega do jednej osoby i ustawia się przed nią. Następnie kolejno z tekstem obydwie osoby tańczą najpierw odwrócone do siebie przodem, bokiem, a na końcu tyłem.

,,W przód,w przód,w przód kochana
W bok, W bok, w bok kochana
W tył, w tył, w tył kochana

od samego rana''

Po ,,od samego rana'' obydwie osoby wchodzą do środka koła i stają się osiołkami. Piosenka jest znowu śpiewana, a dwa osiołki podbiegają do dwóch kolejnych osób, które też stają się osiołkami. Gra toczy się tak długo, aż wszyscy staną się osiołkami.

Wymagania na stopień Harcerki Rzeczpospolitej - Harcerza Rzeczpospolitej


Mam własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruję się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafię godzić pełnione przeze mnie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiągam mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jestem świadomą/ym obywatelką/em RP. Swoją postawą i postępowaniem prezentuję harcerski styl życia.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y 
- zdobyła/ł stopień harcerki orlej/harcerza orlego
-wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program swojej próby.

Zalecany czas trwania próby: 12–24 miesiące

Wymagania na stopień wyznaczają polana wędrowniczej watry:

Praca nad sobą

Służba

Poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie


Indywidualne zadania próby harcerki Rzeczypospolitej-harcerza Rzeczypospolitej harcerka/harcerz buduje zgodnie z trzema wymienionymi kierunkami pracy wędrowniczej. W pracy nad sobą umacnia swoje zalety i niweluje wady oraz słabości. Dba o zdrowie i kondycję fizyczną. Rozwija swoją osobowość przez udział w różnych formach życia duchowego i kulturalnego. Pełni stałą służbę, która przynosi wymierne efekty. Poszukując swojego miejsca w społeczeństwie, konsekwentnie realizuje swój pomysł na życie: w nauce i w pracy, w rodzinie, rozwijając pasje i zainteresowania. Zna swoje prawa i obowiązki, wynikające z pełnionych ról społecznych, stara się wywiązywać z nich jak najlepiej. Wie, na czym opiera się system państwa prawa, zna w nim swoje miejsce. Szuka drogi osiągnięcia samodzielności ekonomicznej

Wymagania na stopień harcerki orlej - harcerza orlego

W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduje wzory do naśladowania. Kierując się Prawem Harcerskim buduję swój własny system wartości. Sama/m wyznaczam swoje cele. Wybieram swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuję wyzwania. Znajduję pole stałej służby.


Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:
- zdobyła/ył stopień samarytanki/ćwika. Jeśli nie posiada stopnia samarytanki/ćwika, realizuje próbę harcerki orlej/harcerza orlego poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni
- aktywnie uczestniczy w życiu drużyny, -
- zrealizowała/ał próbę wędrowniczą i otrzymała/ał naramiennik wędrowniczy
- wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program próby

Zalecany czas trwania próby: 12–18 miesięcy

Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej watry

Siła ciała
 1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam granice swojej wytrzymałości fizycznej.
 2.  Zaplanowałam/em i zorganizowałam/em wędrówkę o charakterze wyczynu.

Siła rozumu
 1. Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania czasu.
 2. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizowałam/em go.
 3. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i kultura).
 4. Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej osiągnięcia.

Siła ducha
 1. Na podstawie Prawa Harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię otwarcie i konsekwentnie go bronić.
 2. Samodzielnie podejmuję stałą służbę w dziedzinie życia duchowego.
 3. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam/em kilka kultur (np. narodowych, wyznaniowych).
 4. Staram się żyć w harmonii z naturą.
 5. Pielęgnuję więzi rodzinne.
 6. Znalazłam/em swoje miejsce w grupie rówieśniczej (dokonując świadomych wyborów i zachowując własny system wartości).
 7. Pokonałam/em jedną ze swoich słabości.
 8. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas.

Formą zakończenia próby jest wędrówka umożliwiająca własne, wewnętrzne podsumowanie próby. Sposób odbywania wędrówki zależy od tradycji środowiska.


Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku.

Wymagania na stopień samarytanki - ćwika


 Poszukuję wzorów do naśladowania zgodnych z harcerskimi wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Szukam sytuacji, w których mogę pomóc. Pracuję nad swoim charakterem. Wywiązuję się ze swoich obowiązków. Poszukuję swoich zainteresowań i pasji. Rozwijam je zdobywając wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach. Współtworzę życie drużyny.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y
zdobyła/ył stopień pionierki/odkrywcy; jeśli nie posiada stopnia pionierki/odkrywcy, realizuje próbę samarytanki/ćwika poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni
-aktywnie uczestniczę w życiu zastępu i drużyny.

Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesięcy

Wymagania stopnia


Praca nad sobą
 1. Znam swoje dobre strony. Rozwijam je i potrafię je wykorzystać na rzecz innych.
 2. Poszukuję autorytetów. Czerpię z nich motywację do pracy nad sobą.
 3. Czynnie uczestniczę w formach rozwoju duchowego, np. kuźnica, dyskusja, rekolekcje, pielgrzymka.
 4. Racjonalnie organizuję własny czas. Planuje przebieg dnia, tygodnia.
 5. Znam zasady dobrego wychowania, potrafię ubrać się odpowiednio do sytuacji.
 6. Potrafię korzystać z osiągnięć postępu technicznego, przestrzegam przy tym zasad kultury (np. znam zasady netykiety, wiem, jak korzystać z telefonu komórkowego w miejscach publicznych, kontroluję czas spędzany przy komputerze).
 7. Udoskonaliłam/em swoją technikę uczenia się lub poprawiłam/em oceny z wybranych przedmiotów szkolnych.
 8. Systematycznie oszczędzam pieniądze na określony cel.
 9. Uczę się języka obcego i potrafię wykorzystać jego znajomość (np. przetłumaczyłam/em artykuł, nawiązałam/em korespondencję ze skautem lub skautką).
 10. Zrobiłam/em przegląd swego tygodniowego jadłospisu pod kątem wartości odżywczych, wyciągnęłam/wyciągnąłem wnioski i wprowadziłam/em poprawki na przyszłość. Znam skutki niedożywienia i przejadania się.
 11. Potrafię udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby potrafię zastosować resuscytację (ogól czynności prowadzących do przywrócenia podstawowych czynności życiowych).
 12. Włączyłem się do prowadzenia gospodarstwa domowego. W trakcie próby przejąłem na siebie dodatkowe obowiązki.
 13. Załatwiłam/em sprawy organizacyjne biwaku, wycieczki, obozu (np. zakup biletu zbiorowego, ubezpieczenie, przygotowanie wykazu potrzebnego sprzętu, prowadzenie rachunków).

Doskonalenie harcerskie
 1. Wyspecjalizowałam/em się w wybranej dziedzinie harcerskiej (techniki harcerskie lub inna dziedzina pomocna w pracy drużyny). Kierowałam/em projektem dotyczącym tej dziedziny.
 2. Przeczytałam/em przynajmniej jedną książkę, która pogłębiła moją wiedzę o dziejach ruchu harcerskiego lub skautowego. Zaprezentuję innym (w zastępie, drużynie lub w klasie) wybrane zagadnienie lub znaczącą postać z dziejów harcerstwa.
 3. Zorganizowałam/em według własnego pomysłu akcję zarobkową w drużynie lub nawiązałam/am pożyteczne dla drużyny kontakty (z osobą, instytucją).
 4. Znam cele działania Związku Harcerstwa Polskiego.

Poszukiwanie pól służby
1. Jestem wrażliwa/wy na potrzeby drugiego człowieka – świadomie i odpowiedzialnie podejmuje stałą służbę.
2. Sporządziłam/em „mapę potrzeb” występujących w najbliższej okolicy i uczestniczyłam/em w projekcie (zadaniu) odpowiadającym na którąś ze wskazanych potrzeb.
3. Orientuję się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju.
4. Znam najważniejsze prawa i obowiązki obywateli RP.
 1. Przeprowadziłam/em zwiad tematyczny (np. poznając przyrodę, kulturę, historię, współczesne życie społeczne i gospodarcze, poznając ciekawe osoby, mało znane miejsca, zapomniane pamiątki historyczne). Sporządziłam/em dokumentację zwiadu (zawierającą np. opisy, wywiady, pamiątki, fotografie, spis lektur na wybrany temat). W interesujący sposób przedstawiłam/em ją w drużynie.

W okresie próby uczestniczyłam/em w co najmniej trzech projektach. W czasie próby zdobyłam/em co najmniej trzy sprawności (dwugwiazdkowe i trzygwiazdkowe).

 Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku.

Wymagania pionierka - odkrywca


Uczestnicząc w harcerskim życiu, odkrywam swoje zainteresowania. Oceniam siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafię radzić sobie w różnych sytuacjach działając samodzielnie i odpowiedzialnie. Można na mnie polegać. Jestem uczynna/ny, odważany, samodzielna/ny.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 • zdobyła/ył stopień tropicielki/wywiadowcy. Jeśli nie posiada stopnia tropiciela/wywiadowcy, realizuje próbę pionierki/odkrywcy poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni,
 • aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny..

Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesięcy

Wymagania stopnia

 Praca nad sobą

1. Określiłam/em swoją największą słabość i podejmę próbę wyeliminowania jej.
2. Aktywnie realizuję obowiązki wynikające z mojej wiary.
3. Wykazałam/em, że potrafię poświęcić własną przyjemność na rzecz obowiązku.
4.  Zdobyłam/em nową umiejętność przydatną w gospodarstwie domowym.
5.  Rzetelnie wykonuję swoje obowiązki domowe.
6.  Zapisuję ustalone terminy i wyznaczone zadania, jestem punktualna/ny i obowiązkowa/ny.
7.  Wzięłam/ąłem udział w zaplanowaniu i zorganizowaniu akcji zarobkowej dla drużyny.
8.  Dbam o sprzęt drużyny. Brałam/em udział w jego konserwacji.
9.  Dbam o zdrowie i pamiętam o aktywnym odpoczynku, odpowiedniej ilości snu, prawidłowym odżywianiu się, umiem radzić sobie z problemami okresu dojrzewania.
10. Załatwiłam/em powierzoną mi sprawę w instytucji lub urzędzie.
11. Zorganizowałam/em wyjście zastępu lub drużyny (grupy koleżanek lub kolegów) do kina, teatru, na koncert, do muzeum lub inną imprezę kulturalną.
12. Potrafię w prostych sytuacjach porozumieć się w języku obcym.   
13. Umiejętnie korzystam z Internetu (wyszukuję potrzebne informacje, posiadam adres e-mail).

Doskonalenie harcerskie
 1. Potrafię wskazać główne etapy w dziejach harcerstwa.
 2. Odwiedziłam/em komendę mojego hufca. Znam adres komendy mojej chorągwi i Głównej Kwatery. Wiem, jak nazywa się komendant hufca, komendant chorągwi, Naczelnik ZHP i Przewodniczący ZHP
 3. Wiem, jakie inne organizacje harcerskie działają w Polsce.
 4. Czytam książki o tematyce harcerskiej
 5. Znam strukturę ZHP.
 6. Potrafię ocenić czynności życiowe (tętno i oddech), znam prawidłowe tętno dzieci i dorosłych. Potrafię postąpić w przypadku utraty przytomności, ułożyć chorego w pozycji bocznej bezpiecznej. Umiem zastosować różne sposoby przenoszenia poszkodowanych. Potrafię postępować w przypadku zatrucia pokarmowego.
 7. Odnalazłam/em na mapie miejsce, w którym się znajduję, poprowadziłam/em w czasie gry terenowej lub wycieczki zastęp wg mapy topograficznej. Na podstawie mapy topograficznej określiłam/em długość trasy, nachylenie terenu, przybliżony czas marszu, azymut na dany punkt. Zmierzyłam/em w terenie odległość i wysokość.
 8. Kierowałam/em budową urządzenia obozowego wg własnego projektu. Umiem sprawnie posługiwać się sprzętem pionierskim. Potrafię zawiązać co najmniej 10 węzłów i ich zastosowanie.
 9. Brałem udział w organizacji wycieczki zastępu lub drużyny.
 10. Wyrobiłam/em w sobie pożyteczne nawyki ekologiczne (oszczędzam wodę, gaszę światło, segreguję odpady).
 11. Wiem, co to jest park narodowy, park krajobrazowy i rezerwat przyrody. Wymienię kilka polskich parków narodowych oraz wskażę występujące w nich osobliwości przyrodnicze. Odwiedziłam/em jeden z parków narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów.

Poszukiwanie pól służby
1.Poznaję historię swojej miejscowości. Wiem, co wyróżnia ją spośród innych (np. znane postacie, historyczne wydarzenia, zabytki, sztuka ludowa).
2. Wiem, na czym polega demokracja. Brałam/em udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji.

W okresie próby uczestniczyłam/em w obozie lub zimowisku harcerskim oraz w co najmniej dwóch biwakach lub rajdach, zrealizowałam/em co najmniej trzy projekty, w tym przynajmniej jeden na rzecz środowiska (np. szkoły, osiedla). 
Zdobyłam/em w tym czasie przynajmniej trzy sprawności (dwugwiazdkowe lub trzygwiazdkowe).
       
Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku.